Lapozgató

Vállalkozások működése

A keleti és nyugati vállalkozói mentalitásról szóló könyvemben és a Menedzserkalauz két kötetében kimerítő részletességgel foglalkoztam a vállalkozások működésének az organikus szemlélettel történő bemutatásával és az ezzel kapcsolatos kérdésekkel. Itt most olyan írások kaptak helyet, melyek nem fértek bele az említett könyvekbe, de témájuk a vállalkozások működésével kapcsolatos.

Waldorf témájú írások gyűjteménye

Waldorf Közösségek

Míg a Waldorf iskolák tantermeiben az oktatás folyik, közben a szülők, tanárok egy olyan folyamat részesei, melyben a hatalom nélküli szociális formák kialakítása a cél. Ennek alapján a Waldorf közösségek küldetését a következőképen tudjuk megfogalmazni: a Waldorf közösségek azért jönnek létre, hogy olyan önfejlesztő közösségek jelenjenek meg a világban, ahol az emberek (tanárok és szülők egyaránt) saját lényüknek nem szociális részével szembesülhetnek azáltal, hogy a többi ember tükröt tart a számukra, ezáltal téve lehetővé a hatalom nélküli szociális formák kialakulását. Ezek az írások ennek a célnak az elérését támogatják:

Waldorf Közösségek

Gazdaság és pénzügyek

Takáts Péter

A “basic income”-tól a feltétel nélküli alapjövedelemig

A Drabik Alapítvány rendezésében egy elöadást tartottam a feltétel nélküli alapjövedelem lényeges kérdéseiröl és ebben a történeti áttekintés mellett a hatásairól és néhány különleges megoldási módról is beszéltem.

Takáts Péter

Feltétel nélküli alapjövedelem

Egy összeurópai civil kezdeményezés nyomán az alapjövedelem, vagy ahogy a németek nevezik a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetésének kérdése a gazdasági élet és a politika napirendjére került. Ebben az írásban az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaltam össze és igyekeztem bemutatni, hogy bevezetésének milyen mélyreható társadalmi és gazdasági következményei lesznek.

Takáts Péter

A modern pénz- és bankrendszer valódi természetéről

Sok-sok évvel ezelőtt olvastam először Henry Fordnak azt a mondását, mely szerint „éppen elég, hogy az emberek nem értik országunk bank és pénzügyi rendszerét, mert ha megértenék, akkor biztos vagyok benne, hogy már a holnapi reggel előtt kitörne a forradalom”. Ez, a sok helyen idézett és olvasott gondolat, mindig is a fejemben maradt és gyakran próbálkoztam meg azzal, hogy legalább én személyesen próbáljak egy fajta megértésre jutni, a modern világ pénzügyi és banki rendszerével kapcsolatban. Nem könnyű feladat, mert ez a mai pénzrendszer értelmetlenül és fölöslegesen bonyolult. Így aztán nem csoda hogy szinte senki sem érti, sokan még azok sem, akik létrehozták, benne dolgoznak vagy tanítják annak működését. De lehet ugyanakkor cél is, hiszen egy bonyolult és értelmetlen rendszert sokkal nehezebb kiismerni és megérteni, mint egy egyszerűt és átláthatót. …

Takáts Péter

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban

Ha a nemrég lezajlott, de sajnos még messze nem befejeződött, krízis utóéletét megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kormányok valójában nem használták ki azt a lehetőséget, ami minden krízisben benne rejlik. Ugyanis nem tanultak belőle, nem igyekeznek azt, amit eddig hibásan vagy rosszul tettek, másképpen csinálni, nem törekednek a mélyben rejlő és éppen a krízis által felszínre került problémák megoldására. Pedig bőven lett volna lehetőség az azóta eltelt időben a vizsgálódásra, az őszinte szembenézésre és a mélyben rejtőzködő okok feltárására. Ha ezt megtettük volna, akkor azt is láthattuk volna, hogy valójában nem is egy, hanem sokkal inkább három krízissel van dolgunk és ez a három együtt teremti meg a rendszer mindenki által megtapasztalt válságát…

Takáts Péter

Gondolatok az organikus gazdaságról

A XXI. század kóros és káros jelenségei mögött olyan jól meghatározható és jól felismerhető téves gondolatok és ideológiák vannak, melyek ma alapjaiban határozzák meg a gazdaság működését. Ezek a múlt században keletkezett gazdasági és pénzügyi elméletek az idő múlásával és sikertelenségük egyre nyilvánvalóbbá válásával szépen lassan dogmákká alakultak át és ma alapvetően ezek meghatározzák gazdasági és pénzügyi életünk gyenge teljesítményét és probléma megoldó képességének hiányát is. Ebben az írásban a szakma által megszokott, elfogadott és örökéletünek tekintett tételekkel szemben próbálok meg új fogalmakat és új szemlélet módot behozni, mert új szemlélet nélkül a jelenlegi gondolkodás által létrehozott betegségek és problémák nem gyógyíthatóak meg….

Takáts Péter

Helyi pénz, közösségi pénz

Ma már minden a világ dolgaiban és eseményeiben tájékozott ember számára nyilvánvaló, hogy a gazdasági és pénzügyi rendszer elérkezett végső összeomlásának határára. A világ és annak fejlődése egy olyan ponthoz érkezett, amikor a kialakult helyzeten a régi gondolkodással nem lehet változtatni és azt, ami elromlott csak új gondolatokkal és új megoldások alkalmazásával lehet valami újra cserélni. Eközben a politika törekvése arra, hogy a régi jelszavak hangoztatásától, ill. a régi módon történő cselekvéstől várja el az új megjelenését, már csak egy szép álomnak tekinthető és egyre kevesebben vannak, akik hisznek benne.

A krízissel szemben csak egyetlen védekezés van, ha a közösség felismeri, hogy önmagát és tagjait csak tettekkel tudja megvédeni és belátja, hogy az elkövetkező krízis elleni sikeres védekezés csak egy pénzhelyettesítő bevezetésével lehetséges.

Ezen az oldalon olyan írásokat helyeztem el, melyek segíthetnek mindazoknak, akik egy helyi vagy közösségi pénz bevezetésében gondolkodnak és még nem tudják, hogyan induljanak el, mit tegyenek.

Az elsőben a helyi vagy közösségi pénz működésének és hatásának kérdéseit foglalom össze, néhány ismertebb példával kiegészítve. Majd a másodikban a bevezetés lépéseit és tennivalóit gyűjtöttem egy kis csokorba, hogy azok a közösségek, akik erre az elhatározásra jutottak, munkájukban egy kis támogatást és iránymutatást kapjanak.

Takáts Péter

Gazdaságetika.hu oldalán publikált anyagok

Ebben a szekcióban a Gazdaságetika.hu című folyóiratban megjelent írásaimat teszem közzé, melyek nagyrészben honlapom más oldalain már megjelentek, de néhány esetben új gondolatokkal és szempontokkal itt még kiegészültek.

A helyi pénzről és a gazdaság etikai kérdéseiről  – Gazdaságetika 2012/4. szám
A modern pénz – és bankrendszer valódi természetéről  – Gazdaságetika 2011/3. szám
Gondolatok a spirituális gazdaságról  – Gazdaságetika 2010/1. szám

Társadalmi kérdések

A 2100 Konferencia előadásának írott anyaga

A gazdaság és a társadalom 2100-ban – egy jövőkép

2012 decemberében az emberiség végérvényesen átlépett fejlődésének egy új korszakába. Véget ért az 5000 évig tartó Kaly Yuga és kezdetét vette a Satya Yuga, az Új Fénykor. Ennek jellemző spirituális minőségei és szellemi hatásai lesznek az elkövetkező 2500 évben az emberiség fejlődésének meghatározói. Honnan jön ez a FÉNY, ami a Satya Yugában bevilágítja majd ez emberi elméket és meghatározó módon világít rá az emberi tevékenységre, így a szociális és a gazdasági tevékenységre is? Milyen új emberi minőségeket hoz és milyen belső fejlődést vár el ez a kor az embertől? Milyen lehetőségeket és veszélyeket tartogat a számunkra ez az új korszak? Hogyan néz ki a társadalom és a gazdaság ennek az új kornak a fényében? Ezekre a kérdésekre kívánok röviden és egyszerűen válaszokat keresni és azt bemutatni, hogy az 1899 óta tartó átmenet folyamatos fejlődési íve hova vezethet az elkövetkező 100 évben.

A konferencián elhangzott előadásom az elkövetkező 100 év lehetséges társadalmi és gazdasági fejlődési irányait mutatja be. Ennek az írott és szerkesztett anyaga olvasható itt.

Takáts Péter

Unió vagy föderáció?

Nemrégen a “Rabok legyük vagy szabadok” kérdést vetettem fel, az Európai Unió vezetésén belül tapasztalható hatalmi törekvések nyomán. Ma azonban ezek a törekvések már teljesen világosan és egyértelműen megmutatkoztak és mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik saját és Európa sorsa iránt láthatja, hogy mit is terveznek Brüsszelben. Ezt, az Európa jövőjét alapvetően meghatározó tervet és ennek minden következményét mutatom be ebben az írásban és a lehetséges kiútról is megpróbálok egy képet felrajzolni.

Takáts Péter

Rabok legyünk vagy szabadok?

A világ és ezen belül is Európa ma egy döntés előtt áll. Olyan korban élünk, amikor a költő kérdése véresen komoly és aktuális! Miért és miben kell választanunk? Hogyan tud egy mai polgár dönteni arról, mit is kell tennie? Lehet-e nem dönteni? Milyen alternatívák állnak előttünk? Ezek és hasonló kérdések foglalkoztatnak rendszeresen és ebben az írásomban a bennem megjelenő válaszokat foglaltam össze, ezzel is támogatva a Kulturális Kreatív NetTV 2012. augusztusi első adását. Ez ugyanis hasonló fontos kérdésekkel foglalkozik majd.

Takáts Péter

Új világpolgárok, új közösségek

Az új világpolgárok megjelenésével, akár tetszik, akár nem, világszerte visszavonhatatlanul megindult a jövő új közösségi formáinak kialakítása és egyben a hatalom átvétele is, a jelenlegi hatalom minden ellenállása ellenére is. A HVS Helyi Pénz Konferencián 2011. július 9-én elhangzott előadás írott változata.

Takáts Péter

Az új Világpolgárokról

Ma már szinte mindenki számára egyértelmű, hogy a hatalom építménye minden eresztékében recseg-ropog, és ezek alapján minden érdeklődő ember számára egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy ami az elkövetkező évtizedekben várhatóan bekövetkezik majd, az minden bizonnyal több lesz egy katasztrófánál és ezért az ezzel járó kellemetlenségeken túl minden bizonnyal a modern kori társadalmak demokratikusabbá válásánál is többet von majd maga után. A ma érzékelhető jelek ugyanis határozott véleményem szerint a gazdasági, környezeti és szociális hatásokon túl nem csupán a hatalomnak a hierarchiák csúcsáról az alapjához való eltolódását mutatják, hanem az ezzel egy időben a szinte mindent megrengető változások magának a társadalmi élet jelenlegi rendszerének újragondolására és annak újjászervezésére is lehetőséget adnak….

Takáts Péter

Felelősségünk a jövőnkkel kapcsolatban

Napjainkban egy hatalmas világfejlődési cél, az emberi szabadság megvalósítása és a tetteinkkel kapcsolatos növekvő tudatosság kialakítása érdekében, egy igen jelentős fejlődési folyamat zajlik, függetlenül attól, hogy az emberek tudnak-e róla és ezzel a folyamattal össze akarják-e kötni magukat vagy sem. Két olyan minőség, ami az emberiség történetében eddig még nem volt jelen, aminek kifejlesztése a modern kor feladata…

Takáts Péter

“Iszonyú dolgok mostan történülnek”

Hogyan jutottunk ide? Miként lehetséges, hogy miközben okos emberek, tudósok és kutatók tömege már évtizedek óta figyelmeztet bennünket arra, hogy mi lesz életstílusunk és életmódunk eredménye, mi emberek nem csak nem hallgattunk rájuk, hanem gyakorlatilag még a tüneteket sem vettük észre. Miként tudtunk így belealudni abba, ami velünk és általunk itt a Földön történt? Mi okozhatta azt, hogy nagy tudású és felelıs politikusokkal az élen az egész emberiség mintegy dalolva belegyalogolt ebbe a mára már szinte visszafordíthatatlan folyamatba? …

Takáts Péter

A Gyógyító Közösségek

Azt a szomorú tényt, amit ma a mindennapokban mi magunk is megtapasztalhatunk, hogy az életmódjából fakadóan a betegség és az elkorcsosulás veszélye fenyegeti az emberiséget, azt Rudolf Steiner már a múlt század elején is jól látta.
Erről „A nevelés, mint a szociális változás ereje” című előadássorozatában beszélt is (Rudolf Steiner “Education, as a Force for Social Change” Anthroposophic Press, 1997, 9. o.), és azt mondta, hogy az emberiséget modern életformájának köszönhetően, nagy veszélyek fenyegetik, és ennek három területen lesz súlyos következménye. Ezek a szellem elgépiesedése, a lélek elnövényiesedése, és a test elállatiasodása.

Látva a környezetünkben zajló eseményeket és olvasva az emberiség egészségi állapotáról szóló statisztikákat nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a Steiner által előre látott veszélyek azóta valóssággá váltak és napjainkban a testi és a lelki betegségek minden eddiginél jobban fenyegetik az egész emberiséget. Ebben az írásban arról olvashat, hogy hogyan tudnak a közösségek ezeken a problémákon segíteni és gyógyító közösségekként működni a világban.

Takáts Péter

Előszó a Kulturális Kreatívok című könyv magyar kiadásához

Rendhagyó módon, nem egy teljes írást, hanem Paul H. Ray és Sherry Ruth Anderson által jegyzett Kulturális Kreatívok című történelmi jelentőségű könyvhöz írt előszavam anyagát teszem elérhetővé ítt.  Az Előszó mellett további előadások videó anyagát is megtekintheti az Előadások oldal Kulturális Kreatívok szekciójában.

Takáts Péter

Európa közepének egy misztérium térré kell válnia

2018. szeptemberében, a Michael ünnepet megelőző hétvégén, a Cseh Antropozófiai Társaság „Egyedülálló emberi minőségek” címmel egy konferenciát rendezett Prágában, melyre meghívták a közép-európai országok képviselőit is. Magyarországot Döbröntei Zoltánnal ketten képviseltük. A következőkben a Prágában elmondott előadásom írott és szerkesztett változatát adom közre.

Takáts Péter

A COVID-19, mint tanítómesterünk

„A betegségek egyenesen, mint életünk hatalmas tanítói állnak előttünk” – mondja Rudolf Steiner.

Ez a mai rendkívüli helyzetben igen fontos tanítás, hiszen az elmúlt hetekben igen sokféle magyarázat jelent meg arról, hogy mi is az oka ennek a rendkívüli helyzetnek, és miért sújtja ez a járvány az egész világot. Az újságok, a TV és az internet tele van a mostani helyzet különféle magyarázatával. Ahány írás annyi féle okát adják a járványnak és a vírus terjedésének. Ebben az írásban a Pandémia-jelenséget járjuk körbe szellemtudományos szempontból.

Takáts Péter

Kell-e az Antropozófia?

Az elmúlt időszakban az antropozófia élet közösségeit és a Waldorf iskolákat járva, ill. e közösségek tagjaival beszélgetve egy érdekes jelenségre lettem figyelmes, ugyanis mostanában egyre gyakrabban hangzott el a kérdés, hogy mennyire fontos és egyáltalán kell-e az antropozófia.

Az antropozófia egy megismerési út és aki ezen halad, annak lehetőséget ad arra, hogy az anyagi világ mindenki által már jól megismert összefüggései és törvényei mellett az érzékfeletti világ összefüggéseit és lényeit is megismerje. Ehhez persze arra is szükség van, hogy az adott ember számára az érzékfeletti világ, mint realitás elfogadható legyen és érdekelje őt mindaz, ami ott történik. Most azonban nem az antropozófiáról és az érzékfeletti világ összefüggéseiről akarok írni, hanem azt szeretném érzékeltetni, hogy az anyagi világban zajló folyamatokat nem lehet megérteni az érzékfeletti világban zajló folyamatok ismerete nélkül.
A következőkben a címben szereplő kérdés megválaszolására teszek egy kísérletet, azt remélve, hogy ezzel segítem a jelenséggel kapcsolatos gondolkodást. A sok lehetséges példa közül egy olyant választottam, ami egy, a Waldorf mozgalomban felismert problémáról szól, és ezen keresztül kívánom bemutatni, hogy az antropozófiai ismeretek mennyire fontosak a nevelésben és oktatásban, ill. ezek hiánya milyen súlyos károkat okoz a gyermekek fejlődésében.

Takáts Péter

A két időáramról

Az antropozófia számára alapvető ismereteket a két időáramról Rudolf Steiner valamikor az 1879-1880-as években ismerte fel, melyekről a következőket írta: „Azt ismertem fel, hogy az előrehaladóval szemben létezik egy azzal interferáló, visszafelé haladó fejlődés is – egy okkult-asztrális. Ez az ismeret az alapja a szellemi látásnak.” A két időáram összefüggéseiről, ismeretink szerint, mindössze két alkalommal beszélt. Az egyik alkalom egy 1905-ben matematikai témában tartott előadása, a másik pedig a Teozófiai Társaság 1910. november 4-ei közgyűlésén elhangzott beszéde volt.

Ezek a gondolatok úgy érzem nem kívánnak különösebb magyarázatokat, de felmerült bennem a kérdés, hogy hol van ennek a jövőből érkező időáramnak a forrása? Mióta van jelen a világban mind a két időáram, és ami talán a legfontosabb, milyen hasznos támaszt tud adni nekünk ez a tudás a mindennapi életünkben? Ezekre a kérdésekre keresem a választ a következőkben.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás